حوزه فرآوری کنسانتره : عباس زین الدینی

رايانامه: Zeinaddini_ab@golgohar.com

شماره تماس : 4353 4142 034