حوزه گندله سازی: کاظم پور امینی

رايانامه: Pouramini_ka@golgohar.com

شماره تماس : 4160 4142 034