مدیر مهندسی معکوس و ساخت داخل : جلال سلیمان نژاد

رايانامه: Soleimannejad_ja@golgohar.com

شماره تماس :4125 4142 034